Arbetsmiljö

Arbetsmiljöpolicy

Rosenqvist Entreprenad AB inklusive eventuella underentreprenörer skall arbeta och planera för att vidtaga åtgärder som behövs för att förebygga att arbetstagaren ej utsätts för olycksfall eller ohälsa samt för att uppfylla gällande lagar och andra krav. Vi har tillsammans ansvar för en säker arbetsplats och vi ska systematiskt arbeta med att ständigt förbättra oss.

  • Ingen anställd ska utsättas för kränkande särbehandling som t.ex. mobbning, psykiskt våld, social utstötning eller trakasserier
  • Ingen anställd ska skada sig på jobbet.
  • Ingen får vara alkohol- eller drogpåverkad under arbetstid. Alla anställda är skyldiga att, om någon är påverkad av alkohol eller andra droger, omedelbart anmäla det till sin närmaste chef som ansvarar för att nödvändiga åtgärder vidtas.
  •  Arbetsanpassnings- och rehabiliteringsfrågor ska ingå som en viktig del i arbetsmiljöarbetet. Målet är att den anställde så snart som möjligt ska kunna komma tillbaks till sin arbetsplats. Vid behov ska extern expertkunskap anlitas.
  • Alla anställda ska ges de kunskaper, färdigheter och praktiska möjligheter som krävs för att aktivt medverka i arbetets utformning.
  • Den enskilde erhåller, så långt möjligt, utvecklande och stimulerande arbete där tillfälle till omväxling och variation tas tillvara ges ansvar efter sina förutsättningar.
  • Ansvarsfördelning och befogenheter är klart formulerade och kända.
  • Såväl interna som externa resurser utnyttjas för att spåra och värdera risker samt för att ge förslag till åtgärder.
  • Konkreta åtgärdsprogram och projekt för arbetsmiljöarbetet upprättas, genomförs och utvärderas.

 

Kontakta oss

Tel 08-270066
Fax 08-279688
information@rosenqvistentreprenad.se

Besök oss

Vargmötesvägen 9
186 33 Vallentuna

Certifieringar

certifieringar certifieringar