Referensprojekt

Referensprojekt

Plattformsbyte och skyddsportal vid Gullmarsplan och Skärmarbrink

Rosenqvist Entreprenad AB har utfört denna utförandeentreprenad åt SL och FUT.

Projektet omfattade dels plattformselementsbyte vid station Gullmarsplan spår 1 och station Skärmarbrinks norrgående plattform, samt uppförande av en skyddsportal vid spår 1 strax söder om station Gullmarsplan.

Projektbeskrivning
Beställare SL
Kontaktperson beställare Jonas Pousette
Kontaktperson REAB Marcus Jokiniemi
Entreprenadtyp Utförandeentreprenad
Utförandetid Juni – aug 2018
Entreprenadsumma 40 MSEK
Mängder/Övrigt

Anläggning Spår, Mårtensdal

Rosenqvist Entreprenad AB har utfört denna entreprenad som UE till Strukton Rail AB.

Entreprenaden är en anpassning av befintlig tvärbana och omfattade rivning av den befintliga spåranläggningen som var ingjuten i en heltäckande armerad betongplatta och asfalt, samt tillhörande kanalisation, diverse markarbeten. Byggnation av ny spårbädd med tillhörande kanalisationer, sättning av axelräknare och VA-brunnar samt asfaltera gatuspår m.m.

Projektbeskrivning
Beställare Strukton Rail AB
Kontaktperson beställare Bart van Odijk
Kontaktperson REAB Marcus Jokiniemi
Entreprenadtyp Underentreprenad
Utförandetid Juni -sept 2017
Entreprenadsumma 24 MSEK
Mängder/Övrigt

Banförstärkningsåtgärder Roslagsbanan,  Frösunda – Ekskogen

Entreprenaden omfattade banförstärkningsåtgärder för att kunna höja STH till 100 på raksträckor och i kurvor till STH 70.

Arbetets huvudsakliga omfattning var masskifte, frostskyddsisolering, dräneringsåtgärder, tryckbankar och slipersbyte.

Vi har även lagt ny kanalisation och satt 2st nya kontakledningsfundament längs sträckan som är på totalt 4km.

Projektbeskrivning
Beställare Strukton Rail AB
Kontaktperson beställare Kristian Hammarberg
Kontaktperson REAB Morgan Öberg
Entreprenadtyp Utförandeentreprenad i samverkan med Beställaren
Utförandetid Januari-November 2017
Entreprenadsumma 35 MSEK
Mängder/Övrigt

Bullerskyddsåtgärder vid förskolor

Uppförande av bullerplank vid två förskolor Borgen (kv Fondbersån 1) Hässelby gård och Färjan (kv Klacken) Södra Ängby.

Entreprenaden omfattar bullerskyddsåtgärder inom tunnelbanans gröna linje.

Objekt 1 – Förskola Borgen (kv Fondbersån 1) Hässelby gård – uppförande av bullerplank, 50 m lång och 2 m hög, material organo wood; längs med förskolans gårdsgräns.

Objekt 2 – Förskolan Färjan (kv Klacken 2) Ängbyplan – uppförande av bullerplank, 60 m lång och 2,3 m hög, material lockpanel, furu impregnerat; längs tunnelbanespåret.

.

Projektbeskrivning
Beställare AB Stockholm Lokaltrafik
Kontaktperson beställare Inessa Chirman
Kontaktperson REAB Thomas Lindberg
Entreprenadtyp Utförandeentreprenad
Utförandetid Juni – Sept 2017
Entreprenadsumma 3,2 MSEK
Mängder/Övrigt

BEST-entreprenad E132 Bana Väg Flemingsberg

Rosenqvist Entreprenad AB utfört denna entreprenad som Generalentreprenad.

Entreprenad BEST E132 ingår i projekt Bana Väg och syftar till att vara ett förberedande arbete för att kunna påbörja projekt Getingmidjan. Entreprenaden omfattar främst signalarbeten, ny kanalisation, viss projektering av dito, diverse markarbeten, förläggning samt inkoppling av el och telekablar. Tillverkning av diverse el- och signalutrustning. Arbete med att återställa spår efter tvärkanalisation mm.

.

Projektbeskrivning
Beställare Trafikverket
Kontaktperson beställare Lennart Bergendahl
Kontaktperson REAB Fredrik Westerfelt
Entreprenadtyp Generalentreprenör
Utförandetid 2017
Entreprenadsumma 55 MSEK
Mängder/Övrigt

Saltsjöbanan SB14 & SB15- Plattformsbyte

Ombyggnation av 10 st plattformar på Saltsjöbanan under 2016 och 2017. Arbetet innefattar rivning av befintliga plattformar, demontering av K-märkta väderskydd, uppbyggnad av nya plattformar inklusive sättning av nya kantstöd och kantplattor. Vidare utfördes tillgänglighetsanpassningar i form av ledstråk, ramper, räcken mm arbeten på plattformarna.
Projektbeskrivning
Beställare Storstockholms Lokaltrafik
Kontaktperson beställare Martin Henriksson
Kontaktperson REAB Fredrik Westerfelt
Entreprenadtyp Utförandeentreprenad
Utförandetid 2016-2017
Entreprenadsumma 76 MSEK
Mängder/Övrigt

Gullmarsplan – Plattformsbyte

Gullmarsplan med sina ca 80 000 på – och avstigningar dagligen tillhör en av Sveriges största knutpunkt. Arbetet utfördes därför under SL´s sommartidtabell, om 6 veckor. Schakt och fyllning, plattsättning, tillgänglighetsanpassning samt sättning av plattformselement var huvuduppgifter. Även en omisolering av ett befintligt tunneltak utfördes under projektet. Svårigheterna i detta projekt var dels att säkerställa att resenärerna kunde gå av och på utan hinder, men även att logistiken fungerade.
Projektbeskrivning
Beställare AB Storstockholmslokaltrafik
Kontaktperson beställare Thomas Sinander
Andreas Jacobsson
Kontaktperson REAB Fredrik Westerfelt
Entreprenadtyp Generalentreprenad
Utförandetid 2014-06-20 –2014-08-16
Kontraktsumma 7 MSEK
Mängder/Övrigt

Hässelby Gård – Plattformsbyte och brorenoveringar

Detta projekt gjordes i partnering tillsammans med Strukton Rail. Tillsammans så togs ritningar samt övriga handlingar fram på kort tid. Detta tack vare ett gediget samarbete mellan Byggherren SL och Strukton Rail. Utförande gjordes under SL`s sommartidtabell, 8 veckor. Projektet bestod av byte av en plattform som till viss del var inbyggd i plattformshuset samt byte av tätskikt och kantbalkar på fyra broar. Produktionen delades upp i två etapper där ena plattformssidan samt två broar ingick i varje etapp. Även BEST-arbeten ingick i åtagandet.
Detta var ett mycket tufft projekt tidsmässigt samt konstruktionsmässigt.
Projektbeskrivning
Beställare Strukton Rail AB
Kontaktperson beställare Sören Stark
Joakim Kinning
Kontaktperson REAB Fredrik Westerfelt
Entreprenadtyp Totalentreprenad
Utförandetid 2015-06-22 – 2015-08-16
Kontraktsumma 18 MSEK
Mängder/Övrigt

Nybodadepån, bullerskärmar

Rosenqvist Entreprenad AB har på uppdrag av AB Storstockholms Lokaltrafik projekterat och byggt bullerskärmar vid Nybodadepån. Syftet var att minska bullret för de närboende när tågen åker ut och in genom depån. Totalt utfördes tre stycken bullerskärmar där två grundlades med grundtuber och en tredje sattes fast efter renovering (vattenbilning och återgjutning) av en krönmur.

På bilden syns den ena bullerskärmen grundlagd på grundtuber med pelare och fackverksbalkar monterade innan tak inklusive belysning samt bullerskärmsabsorbenter skall utföras för en komplett bullerskärm.

Projektbeskrivning
Beställare AB Storstockholms Lokaltrafik
Kontaktperson beställare Pontus Staaf
Kontakt REAB Fredrik Westerfelt
Entreprenadtyp Totalentreprenad
Utförandetid 2013-2014
Kontraktsumma 23 MSEK
Mängder/Övrigt
Nybodadepån

Roslagsbanan, mark- och kanalisation

Stora delar av Roslagsbanan byggs ut till dubbelspår för att få bort flaskhalsar och öka trafikkapaciteten på sträckan. Mellan Rydbo och Åkers Runö på Roslagsbanans Österskärgren utförde Rosenqvist Entreprenad AB mark- och kanalisationsarbeten då Infranord AB byggde ett andra spår samt bytte ut och renoverade befintlig spåranläggning på sträckan. Den stora delen av arbetet gick ut på att bygga linjekanalisation med förläggning av kabelrännor och brunnar, sätta fundament för signaler, belysning och annan utrustning, samt grundläggande markarbeten.

Projektbeskrivning
Beställare Infranord AB
Kontaktperson beställare Infranord AB, Håkan Pellbrink
Kontakt REAB Fredrik Westerfelt
Entreprenadtyp Underentreprenad
Utförandetid 2014
Kontraktsumma 5 MSEK
Mängder/Övrigt

Roslagsbanan, byggnation av Täljö station

Rosenqvist Entreprenad AB har på uppdrag av Infranord AB byggt en ny station vid hållplats Täljö på Roslagsbanan. När banan utökas till dubbelspår förbi hållplatsen, revs den befintliga plattformen i trä och en ny modern plattform byggdes utrustad med väderskydd, bänkar, informationstavlor och belysning för resenärerna.

I arbetet ingick också markarbeten, sättning av fundament för bland annat kontaktledningsstolpar, teknikhus, signal och belysning, samt kanalisation vid stationen. En av de största utmaningarna i entreprenaden var de dåliga markförhållanden som rådde på platsen med extremt vattensjuk och instabil mark, vilket krävde stora urschaktningar av blöta massor och dränering i närhet till befintligt spår.

Projektbeskrivning
Beställare Infranord AB
Kontaktperson beställare Infranord AB, Håkan Pellbrink
Kontakt REAB Fredrik Westerfelt
Entreprenadtyp Underentreprenad
Utförandetid 2014
Kontraktsumma  11 MSEK
Mängder/Övrigt
Roslagsbanan-Tälje station

Citybanan – Mark- och kanalisationsarbeten

Inom Citybanan har Rosenqvist Entreprenad AB utfört ett flertal mark- och kanalisationsarbeten som underentreprenör. Bland annat terrasseringsarbeten, fundament för kontaktledningsstolpar, dvärgsignaler och lokalställare mm. Dessutom har spontning och sprängning utförts. Det huvudsakliga arbetet har dock bestått av att bygga grov- och finkanalisation till olika objekt.

Arbetet, som fortfarande pågår, har utförts inom flera etapper: Årstabron-Älvjö. Flytt av spår N1 och N2. Entreprenad 9518 Tomteboda. Tomteboda BEST, Citybanans norra anslutning.

Projektbeskrivning
Beställare Infranord AB åt Citybanan
Kontaktperson beställare Citybanan, Göran Alvebro
Kontaktperson hos oss Magnus Boström
Entreprenadtyp Underentreprenad
Utförandetid 2008-2013
referens-citybanan

Nya kontaktledningsfundament i Dals Rostock

På Norgebanan mellan Dals Rostock och Halängen var kontaktledningen monterad på stolpar av trä. Dessa var i många fall från slutet av 30-talet och början av 40-talet. I entreprenaden byts gamla stolpar, utliggare och kontaktledning ut . Dessa ersätts med 267 nya kontaktledningsfundament, stolpar, utliggare och kontaktledning. Rosenqvist Entreprenad AB arbetade i denna entreprenad som underentreprenör till Balfour Beatty Rail AB och vår del av entreprenaden var att bygga nya kontaktledningsfundament. Dels konventionella prefabricerade kontaktledningsfundament och dels fundament som borras i berg och höga bankar, så kallade Mofix-fundament. Bilden visar borrning av kontaktledningsfundament med en borr-rigg monterad på en spårgående grävmaskin. Förutom detta förlades ny kabelränna av betong, nya kabelbrunnar samt nya kablar. Efter att den nya anläggningen färdigställts revs de gamla kontaktledningsstolparna av trä.

Projektbeskrivning
Beställare Balfour Beatty Rail åt Trafikverket
Kontaktperson beställare Balfour Beatty Rail AB, Björn Persson
Kontaktperson hos oss Magnus Boström
Entreprenadtyp Underentreprenad
Utförandetid 2012-2013
referens-dals-rostock

Nya frånskiljare i tunnelbanan

I tunnelbanan byts de befintliga frånskiljarna ut mot nya frånskiljare. I samband med detta utför Rosenqvist Entreprenad AB mark- och kanalisationsarbeten som underentreprenör åt Infranord. På bilden förläggs ny kabelränna framför nya skåp och fundament i Sätra. Arbetet utförs av säkerhetsskäl under tågfri tid på natten.
Projektbeskrivning
Beställare Infranord åt SL
Kontaktperson beställare Infranord AB, Ted Modén
Kontaktperson hos oss Erik Jonson
Entreprenadtyp Underentreprenad
Utförandetid 2008-2011
referens-tunnelbana

Renovering av tunnelbanans Hagsätragren

Då SL renoverar tunnelbanans Hagsätragren utför Rosenqvist Entreprenad AB arbeten inom etappen TB 1121. Arbetet sker under totalavstängning av spåret våren och sommaren 2011. Detta som underentreprenör åt Strukton Rail AB. Delarna mark, kanalisation, kabelförläggning, kabelrasering, samt stängselarbeten utförs av Rosenqvist Entreprenad AB. Bilden visar det pågående, ej färdigställda, arbetet.

Projektbeskrivning
Beställare Strukton Rail AB åt SL
Kontaktperson beställare Strukton Rail AB, Michel Nordeman
Kontaktperson hos oss Magnus Boström
Entreprenadtyp Underentreprenad
Utförandetid 2011
referens-hagsatra

Kombiterminal i Tomteboda

Byggnation av ny Kombiterminal i Tomteboda. Detta för att effektivisera lastning och lossning av containrar vid omlastning från tåg till lastbilar. De fyllda containrarna lastas och lossas av tunga truckar vilket ställer höga hållfasthetskrav på underarbetet och asfalteringen.

Arbetet inkluderar rivning av ca 6 000 m2 befintlig asfalt, schakt och borttransport av ca 13 000 m3 massor, sprängning och bergschakt, intransport och fyllning med nya massor, krossmaterial. VA-arbeten inkluderande bland annat ny dräneringsränna. Asfaltering utfördes om ca 11 000 m2. Arbetet skedde delvis i spårområdet.

Projektbeskrivning
Beställare Infranord AB åt Trafikverket
Kontaktperson beställare Trafikverket, Johan Rosenquist
Kontaktperson hos oss Fredrik Westerfelt
Entreprenadtyp Underentreprenad
Utförandetid 2008-2009
referens-kombiterminal

Nytt ställverk i Karlberg för Stockholms Central

Nytt ställverk i Karlberg byggs för Stockholms Central. I samband med detta ansvarar Rosenqvist Entreprenad AB för att ny kanalisation byggs samt att ny kabel förläggs för att sammanbinda det nya systemet med det befintliga. Totalt byggs ca 6 500 m ny kanalisation, 269 stycken nya kabelbrunnar sätts, 165 000 m ny kabel förläggs. Därefter rivs 220 000 m kabel som tagits ur drift. Arbetet utförs nattetid under tider om ca 3-4 timmar per natt. En ytterligare utmaning var att arbetsområdet , spårområdet mellan Karlberg och Stockholm Central, är Sveriges mest trafikerade område.

Projektbeskrivning
Beställare Infranord AB åt Trafikverket
Kontaktperson beställare Infranord, Mats Olsson
Kontaktperson hos oss Alf Nordh
Entreprenadtyp Underentreprenad
Utförandetid 2007-2008
referens-karlberg

Kontakta oss

Tel 08-270066
Fax 08-279688
information@rosenqvistentreprenad.se

Besök oss

Vargmötesvägen 9
186 33 Vallentuna

Certifieringar

certifieringar certifieringar