På rosenqvistentreprenad.se används cookies som gör att webbplatsen fungerar bättre. Läs mer.

Hållbarhet

Vår syn på kvalitet och hållbarhet

Kunskap och teknik kräver sin struktur – både på spåret och bakom kulisserna. Vi har kunskap i alla led och ett engagemang för att hålla högsta kvalitet. På Rosenqvist Entreprenad ska vi göra allt vi kan för att ständigt förbättra vårt arbete för ett hållbart samhälle. Genom att utföra entreprenader med relation till järnväg och kollektivtrafik hjälper vi till att bygga en tillgänglig och hållbar infrastruktur med lägre utsläpp och en mindre negativ påverkan på miljön som följd. Vi tar alltid ansvar och aldrig onödiga risker. Vi håller oss uppdaterade på nya lösningar och har system för kvalitetskontroll. Det gör såväl arbetet som resultatet säkrare, både för oss och för resenärerna. Här hittar du de policys som styr vårt gemensamma arbete.

Arbetsmiljöpolicy

Rosenqvist Entreprenad AB inklusive eventuella underentreprenörer skall arbeta och planera för att vidtaga åtgärder som behövs för att förebygga att arbetstagaren ej utsätts för olycksfall eller ohälsa samt för att uppfylla lagstiftning och andra bindande krav. Vi har tillsammans ansvar för en säker arbetsplats och vi ska systematiskt arbeta med att ständigt förbättra oss.  

 • Alla anställda* ska trivas och känna sig uppskattade på jobbet.
 • Alla anställda ska uppmuntras till friskvård och god hälsa.
 • Vi ska vara en attraktiv arbetsgivare.
 • Ingen anställd ska utsättas för kränkande särbehandling som t.ex. mobbning, psykiskt våld, social utstötning eller trakasserier. På Rosenqvist Entreprenad gäller nolltolerans mot kränkande särbehandling, trakasserier och sexuella trakasserier.
 • Ingen anställd ska skada sig på jobbet.
 • Vi arbetar säkert eller inte alls.
 • Alla anställda har ett ansvar att rapportera olyckor, tillbud och riskobservationer.
 • Alla anställda ska bidra till ständiga förbättringar i det systematiska arbetsmiljöarbetet.
 • Alla anställda ska bidra till en positiv säkerhetskultur.
 • Ingen får vara alkohol- eller drogpåverkad under arbetstid. Alla anställda är skyldiga att, om någon är påverkad av alkohol eller andra droger, omedelbart anmäla det till sin närmaste chef som ansvarar för att nödvändiga åtgärder vidtas.
 • Arbetsanpassnings- och rehabiliteringsfrågor ska ingå som en viktig del i arbetsmiljöarbetet. Målet är att den anställde så snart som möjligt ska kunna komma tillbaka till sin arbetsplats. Vid behov ska extern expertkunskap anlitas.
 • Alla anställda ska ges de kunskaper, färdigheter och praktiska möjligheter som krävs för att aktivt medverka i arbetets utformning.
 • Den enskilde erhåller, så långt möjligt, utvecklande och stimulerande arbete där tillfälle till omväxling och variation tas tillvara samt tilldelas ansvar efter sina förutsättningar.
 • Ansvarsfördelning och befogenheter är klart formulerade och kända.
 • Såväl interna som externa resurser utnyttjas för att spåra och värdera risker samt för att ge förslag till åtgärder.
 • Konkreta åtgärdsprogram och projekt för arbetsmiljöarbetet upprättas, genomförs och utvärderas.
 • Denna arbetsmiljöpolicy ska göras förstådd av våra medarbetare, underentreprenörer och leverantörer.

*Med anställda räknar vi in underentreprenörer och leverantörer som arbetar för Rosenqvist Entreprenad.

Code of Conduct

Rosenqvist Entreprenad AB ska skapa mervärden för sina kunder, leverantörer och medarbetare och samtidigt bidra till en hållbar samhällsutveckling. För att uppnå detta krävs en god ekonomisk lönsamhet, bra arbetsmiljö, hänsynstagande till miljön och ett socialt engagemang. Rosenqvist Entreprenad AB arbetar aktivt för en god affärsetik och strävar efter långsiktiga och förtroendefulla relationer.

Hos Rosenqvist Entreprenad AB gäller som grundkrav att följa internationella konventioner samt nationella och lokala lagar och förordningar.

Etik och sociala principer

 • Internationellt framtagna överenskommelser för mänskliga rättigheter, FN:s deklaration om de mänskliga rättigheterna, och goda arbetsförhållanden, ILO:s åtta kärnkonventioner ska följas.
 • Alla arbetare ska ha ett arbetskontrakt i vilket arbetstid och lön anges. Lön inklusive andra förmåner ska motsvara eller överstiga den i landet gällande minimigränsen.
 • Arbetstagare ska informeras om riskerna i sitt arbete, ha tillgång till personlig skydds-utrustning där så krävs och erhålla utbildning i hur utrustningen ska handhas på ett korrekt sätt.
 • Maskiner och annan utrustning ska vara säkra att använda och korrekt underhållna så att risken för ohälsa och skador minimeras. Arbetstagare ska ha erhållit erforderlig utbildning för maskinen/utrustningen innan arbetet får påbörjas.
 • Arbetstiden skall stå i överensstämmelse med nationell lagstiftning och får inte överskrida den arbetstid som anges i gällande internationella konventioner (ILO-konvention nr. 1). Det rekommenderas att arbetstiden inte överskrider 48 timmar per vecka (8 timmar per dag). Arbetstagare skall ha minst en dags ledighet per vecka. Övertid skall begränsas. Den rekommenderade maximala övertiden är 12 timmar per vecka.
 • Rosenqvist Entreprenad AB arbetar aktivt för att minska miljöbelastning och med ett livscykelperspektiv. Fokusområdena är kemiska produkter, avfall, energi och transporter.
 • Rosenqvist Entreprenad AB arbetar för en god affärsetik, långsiktiga och förtroendefulla relationer med omvärlden och mot alla former av korruption.

Hållbarhetspolicy

Rosenqvist Entreprenad AB ska ta sitt ansvar och ständigt förbättra sitt arbete för ett hållbart samhälle. Vi anser att vi i vår grundläggande idé att utföra entreprenader med relation till järnväg hjälper till att bygga en tillgänglig och hållbar infrastruktur med lägre utsläpp och en mindre negativ påverkan på miljön som följd. I arbetet att ständigt förbättra oss och ligga i framkant inom hållbart företagande följer vi de i ISO 26000 sju grundläggande principerna:

 • Ansvarsskyldighet
 • Transparens
 • Etiskt uppträdande
 • Respekt för våra intressenters intressen och krav
 • Respekt för lagar och förordningar
 • Efterlevnad av internationella uppförandenormer
 • Respekt för mänskliga rättigheter.
 • De konkreta sakfrågor vi fokuserar på är lokal samhällsutveckling, hållbar infrastruktur och miljö.

Kvalitetspolicy

Rosenqvist Entreprenad AB ska med framtidens teknik och mångårig erfarenhet och ständiga förbättringar aktivt medverka till en för alla tillgänglig, säker och hållbar infrastruktur.

 • Vi utför järnvägsentreprenader kännetecknade av stort kunnande och hög kvalitet.
 • Vi arbetar aktivt och systematiskt med ständiga förbättringar.
 • Kompetens och kompetensutveckling är av hög prioritet och en viktig del i kvalitetsarbetet.
 • Vi lever upp till och rättar oss efter lagstiftning och andra bindande krav.
 • Vi ska vara det självklara valet som partner kännetecknad av effektivitet, innovationskraft och hög kvalitet och därigenom överträffa beställarens och övriga intressenters krav och förväntningar.

Miljöpolicy

Rosenqvist Entreprenad AB skall i sin verksamhet följa lagstiftning och andra bindande krav samt vara en del i skapandet av ett hållbart samhälle. Rosenqvist Entreprenad AB är medvetet om de globala miljöfrågorna och företagets möjlighet till direkt och indirekt påverkan. Vi arbetar med att ständigt förbättra vårt miljöarbete, med ett livscykelperspektiv, i syfte att uppnå en bättre miljöprestanda.   Vi tillämpar vårt miljöansvar och omsätter vår miljöpolicy i praktiken genom att:

 • Aktivt skydda miljön.
 • Så långt det är möjligt, återvinna kontors- och förbrukningsmaterial och minimera användandet av engångsartiklar.
 • Verka för en minskad förbrukning av papper och annat kontorsmaterial.
 • Använda och hushålla med energi på ett ansvarsfullt sätt.
 • Verka för att, där det är möjligt, utnyttja ny teknik för distribution och kommunikation.
 • I första hand välja transportmedel som ger minsta möjliga miljöbelastning.
 • Aktivt informera om och marknadsföra miljövänliga tjänster.
 • Ta hänsyn till inverkan på miljön vid upphandling av varor och tjänster och eftersträva kunskap om det miljövänligaste alternativet vid varje tillfälle.
 • Verka för att använda miljögodkända produkter för att få tillgång till den mest moderna, miljövänliga tekniken.
 • Kontinuerligt arbeta med information och utbildning, till såväl personal som kunder.
 • Framföra miljörelaterade förbättringsförslag i den dagliga verksamheten.
 • Verka för att minska utsläpp orsakade av fossila bränslen.

Värdegrund

Respekt

 • Vi tar ansvar för vårt jobb och varandra
 • Står för vad vi lovar
 • Värnar om relationer
 • ​​​​​​​Vi producerar för framtiden

​​​​​​​Ordning och reda

 • Professionalism i samtliga led
 • Kvalitet
 • Hög image (fräscha resurser)
 • Kvalificerade och kvalitativa leveranser

Säkerhet

 • Vi värnar om arbetsmiljö och hälsa
 • Vi värnar om säkerheten såväl för oss själva som för tredje man
 • Vi följer lagar och bestämmelser
 • Laganda präglar vårt jobb
 • Vi tänker efter före

Engagemang

 • Medarbetare som får ta ansvar gör ett bättre arbete
 • Starkt engagemang i allt vi gör
 • Kundnytta / nöjd kund / kunden i centrum
 • Bra och korrekt informationsflöde
 • Stolta medarbetare​​​​​​​

​​​​​​​Nytänkande

 • Innovationsförmåga/ effektivitet
 • Kostnadseffektivitet
 • ​​​​​​​Steget före

Visselblåsartjänst

Inom Rosenqvist har vi ett öppet och transparent arbetssätt, och uppmuntrar vår personal och andra intressenter till dialog. Det är av yttersta vikt att få kännedom om eventuella oegentligheter, större avsteg mot vår värdegrund eller code of conduct. Vi är alltså väldigt måna om att alla säger till om det är något man upplever inte fungerar. I första hand vänder du dig självklart till din närmsta chef eller annan person i ledningen som du har förtroende för men som ytterligare ett led, om du känner att du vill vara helt anonym, använder vi oss av en visselblåsartjänst som hanteras av en extern part.
Rapporteringskanalen nås via https://report.whistleb.com/vestum